Personal

Ansvaret for både overordnet og operativ personalforvaltning ligger hos ledelsen til det enkelte datterselskap:

Det selvstendige rettssubjektet skal selv ha sin egen personalforvaltning, sin egen personalpolitikk og sine egne tariffavtaler, pensjonsordninger m.v., herunder også egne lokale lønnsforhandlinger.

(Departementets veiledning til pkt. 4.1 i Reglement for forvaltning av eksternt finansiert virksomhet)

Personalpolitisk rammedokument

Det er vedtatt et personalpolitisk rammedokument (word) for konsernet. Innenfor rammene av dette dokumentet er det datterselskapene selv som utformer endelige personalpolitiske føringer. Sentrale arbeidsrettslige rammer er nedfelt i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.

Arbeidsgiverforening

UniRand og datterselskap er medlemmer av arbeidsgiverforeningen Spekter. Innenfor Spektersystemet forhandles det frem hovedavtale med forhandlingsberettigede organisasjoner samt overenskomster (avtale om lønns- og arbeidsvilkår) som supplerer lovverket. Overenskomster består av

  • en mer generell del (del A) forhandlet frem av Spekter og hovedsammenslutningene
  • en spesiell del (del B) som forhandles lokalt. I forhandlinger om B-delen representeres arbeidsgiver av det enkelte selskap, eventuelt med rådgivningsbistand fra Spekter .

Overenskomstens del A er felles for alle virksomheter organisert i Spekter, og gir premisser og prinsipper for innholdet i overenskomstens del B som forhandles lokalt.

Mer informasjon om personaladministrasjon: Spekters hjemmeside (spekter.no) 
Brukernavn og passord til medlemssidene fås ved henvendelse til Spekter.

Aktuelle lover og avtaler

Publisert 31. okt. 2008 12:10 - Sist endret 26. jan. 2018 14:23