Ansettelse

Det skal utformes skriftlig kontrakt både for faste og midlertidige ansettelsesforhold, inkludert kortvarige arbeidsforhold der medarbeideren lønnes på grunnlag av timelister.

Minimumskrav til innhold i arbeidsavtale er angitt i arbeidsmiljølovens § 14. Arbeidsavtaler skrives ut i to eksemplarer og skal underskrives av begge partene. Partene beholder hvert sitt eksemplar.

Midlertidig ansettelse

Hovedregel er at arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan bare gjøres dersom det kan hjemles i arbeidsmiljølovens § 14-9, som blant annet åpner for midlertidighet i følgende tilfeller:

  • Når arbeidets karakter tilsier det og atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten
  • Vikariater
  • Praksisarbeid
  • Arbeidsmarkedstiltak 

Ved midlertidig ansettelse skal tidsrommet angis i den skriftlige arbeidsavtalen, og det skal være med en begrunnelse for hvorfor ansettelsesforholdet er tidsbegrenset.

Prøvetid

Prøvetid kan avtales individuelt for en periode på inntil seks måneder, jf arbeidsmiljølovens § 15-6 nr 3. Eventuell avtale om prøvetid skal innarbeides i ansettelseskontrakter. 

I arbeidsgiverforeningen Spekters overenskomst er det avtalt at:

Det kan ved ansettelsen avtales en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden gjelder normalt 1 måneds gjensidig oppsigelsestid.

På http://www.spekter.no/ er det gitt utfyllende informasjon om gjeldende vilkår rundt ansettelse.

Disponering av arbeidskraft fra UiO

Ved behov kan selskapene leie arbeidskraft fra UiO, men samarbeidsavtalens pkt 5.2 nr 2 forutsetter da at:

I den utstrekning ansatte i UiO skal utføre arbeid for selskapet skal det skje i henhold til særskilte avtaler om dette. Vedkommende ansatt skal fullt ut lønnes av UiO og UiO vil ha arbeidsgiveransvar for den ansatte. Selskapet skal etter nærmere avtale med UiO betale markedsmessig leie for arbeidskraften.

Opphør av arbeidsforhold

Regler om opphør av arbeidsforhold er fastsatt i arbeidsmiljølovens kap 15.

Faste ansettelsesforhold opphører normalt ved at arbeidstakeren selv sier opp stillingen, eller eventuelt går av med pensjon. Midlertidige ansettelsesforhold opphører ved utløpet av den perioden som er avtalt.

I enkelte tilfeller er det arbeidsgiver som iverksetter oppsigelse eller avskjed, enten fordi arbeidstakeren ikke fungerer tilfredsstillende, eller fordi arbeidet bortfaller. Dersom arbeidsgiver går til oppsigelse, utløser det bestemte rettigheter for arbeidstakeren og krav til saksbehandlingsprosedyrer fastsatt i arbeidsmiljøloven. Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

Lovbestemte oppsigelsesfrister er:

  • I prøvdetiden: 14 dager
  • Etter utløp av prøvetiden: en måned
  • Etter fem års ansettelse: to måneder
  • Etter ti års ansettelse: tre måneder

I arbeidsgiverforeningen Spekters overenskomst er det imidlertid avtalt at:

I prøvetiden gjelder normalt 1 måneds gjensidig oppsigelsestid. For fast ansatte arbeidstakere skal den gjensidige oppsigelsesfristen være normalt minst 3 måneder. De lokale parter skal innarbeide bestemmelser om oppsigelsestid i overenskomstens del B.

Blir arbeidstakeren sagt opp etter minst ti års sammenhengende ansettelse skal oppsigelsesfristen være minst fire måneder dersom arbeidstakeren er over 50 år, minst fem måneder etter fylte 55 år og minst seks måneder etter fylte 60 år.

Oppsigelsesfristen løper fra og med første dag i måneden etter at skriftlig oppsigelse er mottatt.

Arbeidsmiljølovens § 15-8 gir vern mot oppsigelse ved sykdom i en periode på inntil 12 måneder. Hensikten med en slik verneperiode er å sikre at arbeidstakeren så langt som mulig skal slippe denne type belastning mens vedkommende er syk.

Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og arbeidsforholdets varighet.

Se nærmere innformasjon om opphør av arbeidsforhold under arbeidsgiverforeningen Spekters hjemmeside (spekter.no).

Publisert 6. jan. 2009 15:05 - Sist endret 26. jan. 2018 15:09