Arbeidstid

Definisjon av arbeidstid

Arbeidstid er definert i arbeidsmiljølovens § 10-1:

Med arbeidstid menes den tiden arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiver.

Ordinær arbeidstid er 37,5 timer netto (dvs aktiv arbeidstid) pr uke. Spisepause på 30 minutter pr dag kommer vanligvis i tillegg, slik at normal ukentlig tilstedeværelse er totalt 40 timer. Gjennom overenskomst med fagforeningene kan et selskap avtalefeste at spisepause inkluderes i arbeidstiden, dvs er betalt. I så fall skal arbeidstakeren være tilgjengelig for arbeidsgiver også i spisepausen

Fleksibel arbeidstid

Arbeidsmiljølovens § 10-2 nr 3 gir arbeidstakere rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Fleksibel arbeidstid er i utgangspunktet en gjennomsnittsberegnet arbeidstidsordning over en bestemt tidsperiode som ved periodens slutt skal vise et tilnærmet nullregnskap.

Individuell fleksibilitet i arbeidstidsordninger gir mulighet til å regulere pluss- og minustimer over en lengre periode, men forutsetter at arbeidstakerne er underlagt tidskontroll/registrering av tilstedeværelse, eksempelvis egenregistrering.

Det enkelte selskap fastsetter selv eventuelle interne regler og rutiner for praktisering av fleksitid.

Spisepause

Arbeidsmiljølovens § 10-9 forutsetter at ”Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time ” . Er daglig arbeidstid 8 timer eller mer skal pausen være på minst ½ time.

Som hovedregel skal arbeidstakeren fritt kunne forlate arbeidsstedet i spisepausen. Hvis arbeidstakeren ikke kan forlate arbeidsstedet i spisepausen, så skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Det medfører i så fall at pliktig tilstedeværelse pr uke reduseres til 37,5 timer, inklusiv spisepause. Siden daglig arbeidstid da blir under 8 timer gjelder imidlertid ikke lovens krav om at arbeidet skal avbrytes med minst 1/2 times avbrudd, og pausen kan eksempelvis reduseres til 20 minutter.

Overtid

Bestemmelser om overtid er regulert av arbeidsmiljølovens § 10-6 og eventuelt i overenskomst.

Som det fremgår av arbeidsmiljøloven skal overtid begrenses til ekstraordinære situasjoner, som for eksempel uventet arbeidspress, sesongmessige svinginger og lignende.

Overtid skal sammen med alminnelig arbeidstid ikke overstige samlet arbeidstid på over 13 timer i løpet av 24 timer, 10 timer i løpet av 7 dager, 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker og 200 timer i året, jf  arbeidsmiljølovens § 10-6. Utvidelse av rammene kan eventuelt avtales med fagforeningene eller med Arbeidstilsynet.

For pålagt overtidsarbeid utbetales et tillegg til timelønnen på minst 40 %, men gjennom overenskomst kan det være avtalt høyere satser.

Opparbeidet overtid kan avspaseres med tilsvarende antall timer etter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I tillegg til fritid skal det da utbetales et prosenttillegg som svarer til det overtidstillegget vedkommende arbeidstaker ville hatt krav på om overtidsarbeidet ble kompensert i penger.

Under Spekters hjemmeside (spekter.no) er det gitt utfyllende informasjon om gjeldende vilkår rundt arbeidstid. Informasjonen ligger under siden "NAVO nett", og overskriften "NAVO personal". Tilgang forutsetter individuelt brukernavn og passord, og det får brukere i medlemsbedrifter tildelt ved henvendelse til Spekter.

Publisert 6. jan. 2009 15:02 - Sist endret 26. jan. 2018 15:12