Ferie

Rettigheter til ferie er regulert av Ferieloven og eventuelt av arbeidsgiverforeningen Spekters overenskomster.

Arbeidsgiver har plikt til å påse at arbeidstakeren avvikler ferie. Arbeidstaker har samtidig plikt til å ta ut ferie tilsvarende det vedkommende har opparbeidet lønnskompensasjon for i opptjeningsåret.

Alminnelig feriefritid etter ferieloven er 4 uker og en dag. Medarbeidere som fyller 60 år før 1. september i ferieåret har rett på en ekstra ferieuke - det vil si 5 arbeidsdager.

3 ukers hovedferie kan kreves avviklet samlet i hovedferieperioden som er fra 1. juni til 30. september. Forutsetningen er at arbeidstakeren tiltrer stillingen før 15. august samme år.

Avtalefestet ferie

I arbeidsgiverforeningen Spekters overenskomst er det avtalt at:

Partene har forskuttert den femte ferieuken, jfr. ferieloven § 15, slik at ferie etter ferieloven og avtalefestet ferie til sammen utgjør 30 virkedager. Av dette utgjør den avtalefestede ferien 5 virkedager. Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år på 6 virkedager opprettholdes, jfr. ferieloven § 5 nr. 1 og 2.

For øvrig er det avtalt at:

Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede delen av ferien gis samlet innenfor ferieåret, jfr. ferielovens § 7 nr. 2, slik at 1 ukes sammenhengende ferie oppnås. Dette innebærer at en feriedag etter ferieloven gis sammen med den avtalefestede ferien, slik at restferie etter ferieloven, jfr. § 7 nr. 2, og avtalefestet ferie utgjør 2 perioder på 6 virkedager hver. Hovedorganisasjonene oppfordrer partene til å plassere den avtalefestede ferie slik at kravet til produktivitet i størst mulig grad blir ivaretatt, for eksempel i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag, påsken, jul- og nyttårshelgen.

Overføringsadgang

Generell adgang til overføring av ferie fremgår av ferielovens § 7 nr 3.

Etter ferieloven er det anledning til å overføre inntil 12 virkedager (10 arbeidsdager) fra et ferieår til neste. Det kan også inngås avtale om å avvikle feriefritid på forskudd. Loven gir i den sammenheng ingen begrensning på antall dager, men det kan ikke forskutteres mer ferie enn det som dekkes av opptjente feriepenger på ferietidspunktet.

I Spekters overenskomst er det for øvrig avtalt at:

Ved skriftlig avtale mellom bedriften og den enkelte, kan den avtalefestede ferien overføres helt eller delvis til neste ferieår.

Sykdom

Føringer knyttet til ferie under sykdom fremgår av ferielovens § 9. Dersom en arbeidstaker har vært 100 % sykmeldt i så store deler av året at ferieavviklingen har blitt forhindret kan vedkommende overføre 2 uker til neste ferieår, og få utbetalt feriepenger for resterende uaviklet ferie.  Krever arbeidstakeren ferien utsatt på grunn av sykdom må kravet fremsettes arbeidsgiver senest siste arbeidsdag arbeidstakeren skulle hatt før ferien. Kravet må dokumenteres med legeerklæring. Blir arbeidstaker syk i ferien kan feriedager kreves utsatt dersom sykdommen har vart i minst en arbeidsdag og forholdet legitimeres ved 100 % sykmelding fra lege.

Fødselspermisjon

I henhold til ferielovens § 9 nr 2 kan arbeidsgiver

ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til permisjonstid hvor det ytes fødselspenger.

Ferielovens § 7 nr 1 inneholder en bestemmelse om at arbeidstaker som har avviklet fødselspermisjon i hele hovedferieperioden kan motsette seg å avvikle hovedferien innen ferieårets utløp. Dersom arbeidstaker har hatt fødselspermisjon i så store deler av året at ferieavvikling har blitt forhindret, kan vedkommende få overført de feriedagene til neste ferieår som vedkommende har krav på etter ferielovens § 9.

Oppsigelse

Vilkår ved oppsigelse fra arbeidstaker er regulert i ferielovens § 8 pkt. 2 og 4:

2. På de vilkår som følger av §§ 6 og 7 kan ferie fastsettes og avvikles i tiden etter arbeidstakers oppsigelse.

4. Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, jf. § 7 nr. 1 og 2. Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15. august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. september.

Ferie kan legges i oppsigelsestiden når det er arbeidstakeren selv som sier opp, men avvikling av feriefritiden må tilpasses ferielovens mønster.

Under Spekters hjemmeside (spekter.no) er det gitt utfyllende informasjon om gjeldende vilkår rundt ferie. Informasjonen ligger under siden «NAVO nett», og overskriften «NAVO personal». Tilgang forutsetter individuelt brukernavn og passord, og det får brukere i medlemsbedrifter tildelt ved henvendelse til Spekter.

Publisert 6. jan. 2009 15:09 - Sist endret 26. jan. 2018 15:18