Fødselspermisjon og utdanningspermisjon


Fødselsepermisjon

Rett til permisjon og foreldrepenger ved fødsel og adopsjon er nedfelt i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, og for selskaper tilsluttet arbeidsgiverforeningen Spekter også i overenskomst med fagforeningene.

Foreldrepenger ved fødsel kan ytes i inntil 54 uker med 80 % dagsats eller 44 uker med full dagsats. Som hovedregel kan far ikke kan ta ut foreldrepenger i de første 6 ukene etter fødselen, fordi den perioden av medisinske grunner er forbeholdt moren. Ved adopsjon kan foreldrepenger ytes i inntil 51 uker med 80 % dagsats eller 41 uker med full dagsats. Ved flerbarnsfødsel eller samtidig adopsjon av flere barn gis ekstra stønadsperiode på henholdsvis 5 eller 7 uker.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har i overenskomst avtalfestet at:

Når en som er ansatt og har tiltrådt stilling i virksomheten er borte fra arbeidet med rett til sykepenger, fødselspenger, svangerskapspenger eller adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, skal vedkommende være sikret en godtgjørelse tilsvarende full lønn i sin heltids- eller deltidsstilling, uten hensyn til bestemmelsene om inntektsbegrensning (G-begrensningen).

For at en arbeidstaker skal ha rett til foreldrepenger, eventuelt lønn under permisjon ved fødsel eller adopsjon må følgende vilkår være oppfylt:

  • Mor eller far må ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i 6 av de siste 10 månedene før stønadsperioden påbegynnes
  • Den pensjonsgivende inntekten må på årsbasis tilsvare minst 0,5 x folketrygdens grunnbeløp

Dersom disse kriteriene ikke er oppfylt utbetales det en engangsstønad.

6 uker av stønadsperioden er forbeholdt faren (fedrekvote), såfremt moren har vært yrkesaktiv i opptjeningsperioden i minst ½ stilling og faren har opptjent rett til foreldrepenger. Benyttes ikke fedrekvoten forkortes stønadsperioden tilsvarende. I tilfeller hvor faren ikke har rett til foreldrepenger eller moren er alene om omsorgen for barnet utbetales foreldrepenger for hele perioden til moren.

Stønadsperioden for foreldrepenger begynner å løpe senest 3 uker før fødselen. Benyttes ikke retten til å ta ut foreldrepenger de siste 3 ukene før fødselen, så går disse ukene til fratrekk i foreldrepengene. Ved adopsjon kan uttak av foreldrepenger tidligst påbegynnes når foreldrene overtar omsorgen for barnet.

Hver av foreldrene kan med hjemmel i arbeidsmiljølovens §12-5 nr 2 i tillegg ta ut inntil 1 års ulønnet permisjon for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter ordinær fødsels/adopsjonspermisjon.

Under Spekters hjemmeside (spekter.no) er det gitt utfyllende informasjon om gjeldende vilkår rundt fødsel, adopsjon og omsorg for barn.

Utdanningspermisjon

Retten til utdanningspermisjon er ett av tiltakene i det som kalles Kompetansereformen. Målsettingen har vært en tanke om å øke kompetansen i hele arbeidslivet, og partene i arbeidslivet har vært aktive deltakere i prosessen. Retten til fri fra arbeid ved utdanning er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 12-11.

Bestemmelsen innebærer i korte trekk at arbeidstakere har en individuell rett til utdanningspermisjon. Arbeidstakere som har vært i arbeidslivet i minst tre år, og tilsatt hos den arbeidsgiver det søkes permisjon fra de siste to år, har rett til heltids- eller deltidspermisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Utdanning utover grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon.

Udanningspermisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponering.

Tvist om vilkårene for om permisjon er tilstede eller ikke, kan bringes inn for en egen tvistenemnd, jf arbeidsmiljølovens § 12-14.

Publisert 8. jan. 2009 09:48 - Sist endret 26. jan. 2018 15:44