Rapporteringskrav

Unirand og datterselskapene er underlagt rapporteringsplikt til ulike statlige instanser.

Brønnøysundregistrene

Gjelder både Unirand og datterselskapene. Følgende skal rapporteres:

 • Endringer i forhold til det som er registrert til Foretaksregisteret i Brønnøysund skal meldes kontinuerlig. Melding skjer via skjemaet Samordnet registermelding (brreg.no).
 • Regnskapet skal sendes til Brønnøysundregisteret hvert år innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen og senest 1. august.

Riksrevisjonen

Gjelder både Unirand og datterselskapene. Følgende skal rapporteres:

 • Riksrevisjonen skal varsles og har rett til å være til stede på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og skal ha tilsendt kopi av protokoll.
 • Protokoller fra styremøter skal sendes Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen skal føre kontroll med forvaltningen av statens interesser i aksjeselskaper. Dette er forutsatt både gjennom aksjeloven og gjennom Instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i statsaksjeselskaper, vedtatt av Stortinget 27. mai 1977. 

UiO

Gjelder kun Unirand, ikke datterselskapene. Følgende skal rapporteres:

 • Regnskap og rapport om selskapets virksomhet i det foregående år (jf retningslinjer for samarbeid mellom UiO og andre rettssubjekt pkt 4.4.)

Kunnskapsdepartementet (KD)

Gjelder kun Unirand, ikke datterselskapene. Følgende skal rapporteres:

 • Kopi av innkalling til og protokoll fra morselskapets generalforsamlinger
 • Senest 4 dager etter ordinær generalforsamling, skal KD sammen med protokoll ha tilsendt:
  • Årsregnskap
  • Konsernregnskap
  • Styrets årsberetning
  • Revisors beretning

(jf reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet, pkt 4.6).

UiO sender for øvrig hvert år en oversikt som inneholder opplysninger om selskapets aksjekapital, statens eierandel i selskapet og en kortfattet oversikt over selskapets formål og virksomhet (jf reglement for eksternt finansiert virksomhet pkt 4.6). Oversikten danner grunnlag for departementets videre rapportering til Stortinget, statsregnskapet og Riksrevisjonen. Departementet skal for øvrig orienteres om aktiviteter i selskapet som er av interesse for departementet for å sikre en effektiv kontroll med at statens eiereinteresser forvaltes på forsvarlig måte.

Publisert 29. okt. 2008 12:10 - Sist endret 11. mars 2019 11:20