Driftstjenester

Selskapene vil i sin drift ha behov for en del eksterne tjenester. I avtalen mellom UniRand og UiO er det forutsatt at tjenestene så langt det er praktisk mulig skal kjøpes fra UiO.

UiO har i brev av 7. juni 2004 bekreftet at:

UiO ser seg tjent med at UniRand AS og datterselskaper benytter infrastrukturtjenester og andre tjenester som UiO lovlig kan tilby, dvs tjenester der vi ikke begrenses av inngåtte avtaler med UiOs egen tjenesteleverandør.

Videre at:

Universitetets generelle prispolitikk overfor UniRand AS og datterselskaper innebærer at det skal ytes vederlag for de tjenestene UiO tilbyr, som svarer til den kostnaden UiO har med å produsere tjenestene.


Leie av arealer

Samarbeidsavtalen pkt 6.2 nr 1 åpner for at:

Selskap kan etter nærmere avtale med UiO disponere over Universitets lokaler, driftsutstyr m.v.

Samtidig forutsettes det at:

Selskapet må fullt ut dekke driftskostnader som følger av dets virksomhet, så som utgifter til oppvarming, strøm, rengjøring og telefon.

Fremleie av universitetets lokaler til UniRands datterselskap skjer gjennom inngåelse av ordinære leiekontrakter og administreres av Eiendomsavdelingen ved UiO.

Disponering av arbeidskraft fra UiO

Ved behov kan selskapene leie arbeidskraft fra UiO, men samarbeidsavtalens pkt 5.2 nr 2 forutsetter da at:

I den utstrekning ansatte i UiO skal utføre arbeid for selskapet skal det skje i henhold til særskilte avtaler om dette. Vedkommende ansatt skal fullt ut lønnes av UiO og UiO vil ha arbeidsgiveransvar for den ansatte. Selskapet skal etter nærmere avtale med UiO betale markedsmessig leie for arbeidskraften.

Tilsatte i hovedstilling ved UiO kan for øvrig ha bistilling i selskapene. I slike tilfeller gjelder ordinære regler om adgang til å inneha bistillinger, og Riksrevisjonen har påpekt at arbeidsavtalen da må regulere hvordan arbeidsplikten deles mellom de to arbeidsgiverne.

Det kan også inngås gjensidig avtale med forskere ved UiO om å påta seg avgrensede oppdrag i et selskap. Skjer dette på bekostning av hovedarbeidsforholdet ved UiO må det baseres på avtale mellom arbeidstakeren og det aktuelle tjenestested ved universitetet, eventuelt løses ved at vedkommende gis permisjon fra UiO.

Telefon

UiO v/USIT har tilbudt UniRand og datterselskaper telefoniløsning tilknyttet UiO. Selskapet blir isåfall en del av UiOs nummerserie med interntelefoni osv, og USIT vil isåfall være ansvarlig for drift av telefonsentralen og dens koplinger mot UiO.

Alternativet er å inngå avtaler med eksterne leverandører. Ett av UniRands nåværende datterselskaper har eksempelvis basert seg på tjenester direkte fra Bravida og etablert en egen hustelefonsentral. Hvorvidt det blir mer gunstig enn UiOs tilbud vil kunne variere. For selskap med relativt mange ansatte vil dette trolig være mer aktuelt enn for svært små selskap, som kanskje ikke har samme behov for eksempelvis egen hustelefonsentral. Det enkelte selskap må imidlertid selv avgjøre valg av løsning, ut fra vurdering av konkrete tilbud tilpasset egne behov.

Post- og reprotjenester

I utgangspunktet er selskapene ikke tilknyttet UiOs posttjeneste, men skal ha ekstern postadresse.
For selskap som har stort behov for å benytte intern post kan det imidlertid være aktuelt å inngå avtale med Teknisk avdeling om tjenester.

Når det gjelder reprotjenester, har Eiendomsavdelingen i brev av 27. april 2004 bekreftet at UniRand og datterselskaper kan levere oppdrag til Reprosentralen for ekstern fakturering eller kontant oppgjør. For informasjon om priser henvises det til nettadresse: https://www.uio.no/tjenester/trykk/prisliste/.

For selskaper som har tilgang til UiOs kopimaskiner kan Reprosentralen opprette egne øremerkede kopikort (account-kort) for bruk på kopimaskiner med UiOs kopikortterminaler. Da kan kopiering foregå til intern UiO-pris og faktureres direkte fra Reprosentralen.

Datanettverk

USIT tilbyr avtaler til UniRand og dattereselskaper om

 • drift og oppkopling av datanettverk
 • drift og oppkopling av servere med applikasjoner
 • drift og oppkopling av Windows utstyr
 • lokal IT-ansvarlig

Løsningen bygger på at selskapene koples opp med UniRand IP-adresse på UiOs datanett, og får tilgang til nesten de samme tjenestene som enhetene ved UiO. Det omfatter likevel ikke avtaler som er reservert for universitetsansatte, - som tilgang til lisensiert programvare.

Konkret tilbud om tjenester med prisoverslag må gis i forhold til det enkelte datterselskap, og avtale inngås direkte mellom USIT og datterselskapet.

Rammeavtale for kjøp av PC, servere etc

Så langt det er mulig ønsker UiO at avtaler på IT-sektoren skal være tilgengelig for universitetets randsone, fordi:

 • der virksomheten mottar IT-tjenester fra UiO er det en forutsetning at avtaleproduktene benyttes slik at driftsopplegg kan gjenbrukes og derigjennom bli kostnadseffektive
 • så langt det er mulig skal randsoneselskap gis mulighet for de fordelaktige vilkår som UiO oppnår

UniRands datterselskaper må selv vurdere om de vil benytte tilgjengelige rammeavtaler. Dersom selskapet velger å bruke en rammeavtale må det samtidig aksepteres at det utelukkende skal benyttes de til enhver tid gjeldende standardprodukter og de produktkategoriene som avtalen omfatter.

Leverandører som inngår i rammeavtale:

 • Dell Norge AS , - leverer Standard Stasjonær og bærbare PCer, servere og tilbehør til dette
 • HP Norge AS, - leverer Standard Stasjonær og bærbare PCer, servere og tilbehør til dette
 • Informatikknett AS, - leverer Standard bærbar PC Levono. Tidligere IBM
 • Komplett AS, - leverer tilbehør
 • PS Data AS, - leverer tilbehør
 • Office Line Mac & Carry AS, leverer Apple-produkter

Det enkelte datterselskap må selv kontakte leverandør ved evt ønske om tilknytning til avtale.

Ved nærmere spørsmål om rammeavtaler eller behov for bistand kan selskapet kontakte UiOs avtaleansvarlig innkjøpskoordinator Kjell-Gunnar Thomsen, e-post: k.g.thomsen@usit.uio.no, tlf 22852770.

Forsikringer

Lov om yrkesskadeforsikring pålegger alle arbeidsgivere å tegne forsikring som skal dekke eventuell yrkesskade eller yrkessykdom. Statens ordning som selvassurandør gjelder ikke privatrettslige selskaper, og, når virksomhet omdannes til aksjeselskap må det dermed tegnes yrkesskadeforsikring. Lovens § 11 forutsetter at forsikringen skal dekke:

 1. skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade)
 2. skade og sykdom som i medhold av folketrygdlovens § 13-4 er likestilt med yrkesskade
 3. annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Yrkesskadeforsikring skal tegnes i et forsikringsselskap eller i en forsikringspool av solidarisk ansvarlige forsikringsselskaper, jf lovens § 4.

Ved leie av lokaler må selskapet som leietaker videre ha kontorforsikring (bygningsmessig innredning, inventar løsøre, maskiner. o.l.). I tillegg vil de fleste selskaper har behov for reiseforsikring i forbindelse med personalets tjenestereiser.

Det enkelte selskap må selv innhente anbud og vurdere vilkårene i de ulike leverendørenes produkt ut fra selskapets behov.

Bibliotektjenester

En rekke av Universitetsbibliotekets elektroniske tjenester er gratis tilgjengelig for alle på internett. Det gjelder f eks Oria, Nasjonalbibliotekets databaser og DUO. De fleste baser og elektroniske tidsskrifter og bøker Universitetsbiblioteket tilbyr er imidlertid basert på lisensavtaler med leverandørene og begrenset til nærmere definerte grupper av brukere som studenter, ansatte ved UiO og Rikshospitalet. Brudd på disse avtalene kan medføre stengning av tjenesten eller erstatningsansvar.

Universitetsbiblioteket kan på vegne av UniRands datterselskaper føre forhandlinger med leverandører om særskilt tilgang til databaser og nærmere spesifiserte tjenester. I de tilfeller slik tilgang medfører kostnader må dette dekkes av det aktuelle selskap.

En ekstern part kan selvfølgelig også selv føre forhandlinger med en eller flere leverandører om en avtale. Slike forhandlinger kan eksempelvis UniRands datterselskaper føre direkte med aktuelle leverandører. UiO har da ingen rolle i slike avtaler, og selskapet må selv dekke alle kostnader som følger av avtalen.

Publisert 15. jan. 2009 09:10 - Sist endret 26. jan. 2018 15:06