Samspill mellom UniRand og datterselskapene


UiO kontrollerer UniRand og datterselskaper gjennom generalforsamlingen. Fagdepartementet har i brev av 28. februar 2002 forutsatt at UiOs forvaltning av statens interesser i datterselskaper skal skje gjennom eventuell instruks i generalforsamlingen i morselskapet. I samarbeidsavtalen mellom UiO og UniRand er det i pkt 1.4 slått fast at ” Gjennom sin instruksjonsmyndighet i Selskapets generalforsamling forutsettes det at UiO også vil utøve myndighet i Selskapets datterselskaper”. Dette følger av at det er morselskapets styre som er ansvarlig overfor universitetet, - ikke bare for den virksomhet som drives i UniRand men også for at hele konsernets virksomhet drives forsvarlig og i samsvar med gjeldende lov- og rammebetingelser.

Samhandlingen mellom UiO og UniRand er regulert gjennom samarbeidsavtale mellom UiO og UniRand anbefalt av Kollegiet 11. juni 2002 og godkjent av fagdepartementet 19.september 2002. Samarbeidsavtalen omfatter også UniRands datterselskaper, jf avtalens pkt 2.1. nr. 1.

UniRand skal bistå datterselskapene innenfor rammer som blant annet er nedfelt i samarbeidsavtalens pkt 4.1 nr 2 og 3:

Selskapet skal bistå Randsoneselskap med å kartlegge de ulike behov i forbindelse med prosjektet/tiltaket, utarbeide de nødvendige avtaler som skal inngås med UiO og for øvrig tilby de tjenester som det er hensiktsmessig at Selskapet yter” og ”Dersom et Randsoneselskap har behov for å innhente tjenester fra UiO skal Selskapet opprette den nødvendige kontakt og bistå ved opprettelsen av avtaleforholdet mellom UiO og Randsoneselskapet.

Ved oppstart av et nytt datterselskap tilbyr UniRand aktiv støtte i forhold til formaliteter rundt selskapsdannelsen, blant annet:

  • forhandling av samarbeidsavtaler
  • utforming av stiftelsesdokument og forslag til vedtekter
  • formidling av revisor
  • innbetaling av aksjekapital og etablering av aksjeeierbok
  • gjennomføring av konstituerende generalforsamling
  • registrering av selskapet i Foretaksregisteret og andre offentlige registre
  • oppnevning av styremedlemmer (evt. interimsstyre) samt konstituering av styret
  • etablering av åpningsbalanse
  • overføring av personale ved virksomhetsoverdragelse

Når det gjelder operativ drift og videre utvikling etter selskapsetableringen har UniRands styre lagt til grunn at datterselskapene skal opptre som reelt selvstendige enheter. UniRands rolle blir da primært av rådgivende karakter, vurdering av alternative eksterne tjenesteleverandører og formidling av kompetanse fra UiO eller andre. Som illustrasjon nevnes avtaler om leie av lokaler, leie av arbeidskraft, infrastruktur, tilgang til bibliotekstjenester, nett/programvarelisenser, driftsutstyr o.l., hvor UniRand kan bistå i fremforhanding av tilbud.

Ved opprettelse betaler datterselskapene et etableringsbidrag til konsernet på kr 150 000. Da UniRand ble opprettet i 2002 inngikk det for øvrig i forutsetningene at datterskapene skal “ betale en årlig avgift som er med på å finansiere driften av holdingselskapet” (jf notat fra universitetsdirektøren av 24. mai 2002). UniRands styre har i den forbindelse vedtatt at datterselskapene skal betale et årlig driftstilskudd til morselskapet tilsvarende inntil 0,6% av selskapets omsetning, men minimum kr 75 000. Driftstilskuddet disponeres til generell drift, tilrettelegging og forvaltning i konsernet totalt.

Publisert 6. jan. 2009 12:32 - Sist endret 22. okt. 2015 12:24