Samarbeidsavtale mellom UiO og UniRand ASKap 1 Innledende bestemmelser

1.1  Parter

Denne samarbeidsavtalen er mellom Universitetet i Oslo ("UiO"), og UniRand as ("UniRand").

1.2 UniRands hovedoppgave

UniRand skal være rådgiver for Universitetet i Oslo nar det gjelder oppretting, drift og nedleggelse av datterselskaper i UniRand.

UniRands virksomhet skal ha en merverdi for Universitetets ordinære oppgaver innen forskning, undervisning og formidling.

UniRand er opprettet for å koordinere og tilrettelegge virksomhet som faller innenfor Universitetets formål, men som ikke hører inn under Universitetets kjernevirksomhet og derfor organiseres som egne rettssubjekt/datterselskap eller selvstendig prosjekt i Universitetets randsone.

UniRand skal kunne eie eller ha eierandeler i nye rettssubjekter som utøver randsonevirksomhet, og kan være et tjenesteytende selskap for nye og eksisterende selskap i randsonen.

1.3 Forholdet til UiO

Unirand er et statsaksjeselskap som i sin helhet er eiet av Den norske stat ved UiO.

UniRand skal følge de retningslinjer som fremkommer i Regjeringens eierpolitikk og i UiOs interne regelverk for eierstyring og regelverk for statens eierinteresser i aksjeselskaper ved UiO.

UiO utøver myndighet som aksjonær i Selskapets generalforsamling ved Rektor og ved valg av styremedlemmer i UniRands styre. Rektor/Universitetsdirektøren fremmer forslag til UiOs representanter i datterselskapenes styrer.

Universitetsstyret skal behandle spørsmål  om å opprette og nedlegge datterselskap i UniRand. UniRands styre og generalforsamling skal uttale seg før saken legges fram for Universitetsstyret.

Kap 2 Ansvar

2.1 Universitetets ansvar

UniRand og datterselskapene kan inngå avtaler med UiO om innleie av ansattressurser fra UiO. En arbeidstaker kan ha hovedstilling ved UiO og bistilling i UniRand, eller omvendt. Det skal fastslås i arbeidskontrakten om stillingen er en hovedstilling eller en bistilling.

UniRand kan etter nærmere avtale med UiO leie universitetets lokaler, driftsutstyr mv.

2.2 UniRands ansvar

UniRand skal forsikre seg om at datterselskapene ikke deltar i tiltak med mål som strider mot UiOs mål, og at samarbeidet ikke medfører at det pa randsoneaktiviteter brukes ressurser som er ment for å Iøse UiOs egne oppgaver.

UniRand skal så vidt mulig gjennomføre UiOs beslutninger om randsoneselskaper. Selskapet skal inngå de avtaler med eksterne oppdragsgivere/finansieringskilder som er nødvendig for a gjennomføre UiOs beslutninger.

UniRand skal levere ferdigkonsolidert konsernregnskap og rapporter til UiO i henhold til de til enhver tid gjeldende maler og frister.

UiO skal ved skriftlig forespørsel knyttet til konkrete prosjekter ha rett til innsyn i dokumentasjon, og UiO har i tillegg rett til a utføre internrevisjon av virksomheten  med 1 måneds skriftlig varsel. Dette skal også gjelde UniRands datterselskaper.

Kap 3 Forholdet  til regelverk

Alle aktiviteter som utføres i medhold av denne avtalen skal være i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende regelverk for sidegjøremål ved UiO. I den grad UniRand blir oppmerksom på brudd på slikt regelverk, skal dette rapporteres til UiO.

Enhver avtale og tjeneste som inngås, skal være forretningsmessig basert og sikre UiO og UniRand fullt vederlag pa forretningsmessige vilkår.

UniRands virksomhet skal drives i samsvar med regelverket for offentlig støtte og statsstøttereglene. Dette gjelder både i forholdet mellom UiO og Selskapet, og i forhold til tredjeparter. Alt kjøp og salg av varer og tjenester skal skje pa ikke-diskriminerende vilkår innenfor rammene av den til enhver tid gjeldende konkurranserett og offentlig anskaffelse.

Ovennevnte bestemmelser gjelder også for UniRands datterselskaper.

Publisert 15. okt. 2009 16:16 - Sist endret 26. jan. 2018 14:40